Privacy Statement Advocatenkantoor De Haan

Advocatenkantoor De Haan, gevestigd te (1404 AH) Bussum aan de Albrechtlaan 1 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52922375, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Advocatenkantoor De Haan met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Advocatenkantoor De Haan persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan het kantoorgebouw van Advocatenkantoor De Haan;
c. bezoekers van de website van Advocatenkantoor De Haan;
d. sollicitanten;
e. alle overige personen van wie Advocatenkantoor De Haan persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en student-stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Advocatenkantoor De Haan verwerkt persoonsgegevens die:
a. (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
b. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt;
c. door een betrokkene, tijdens een bezoek aan de website van Advocatenkantoor De Haan, door hem/haar wordt ingevuld op het contactformulier ten behoeve van een vraag danwel opmerking aangaande juridische bijstand;
d. Advocatenkantoor De Haan heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.
e. Soms wordt ook informatie opgevraagd bij bijvoorbeeld (overheids)instellingen zoals de belastingdienst, de arbeidsinspectie, medische behandelaars en overige (overheids)instanties en instellingen.

3. Doeleinden verwerking
Advocatenkantoor De Haan verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
c. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
d. ten behoeve van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd (bijvoorbeeld middels een ingevuld contactformulier via de website);
e.het verbeteren van product- en dienstinformatie (door middel van het versturen van een evaluatieformulier);
f. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Advocatenkantoor De Haan verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
c. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het toezenden van bijvoorbeeld een evaluatie-formulier.

5. Verwerkers
Advocatenkantoor De Haan kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Advocatenkantoor De Haan persoonsgegevens verwerken. Advocatenkantoor De Haan sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Advocatenkantoor deelt persoonsgegevens met derden;

als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een (medisch) advies of gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, een (medisch) deskundige of -de advocaat van- de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals met -de advocaat van- de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar).

of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder).

Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Advocatenkantoor
De Haan deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Advocatenkantoor De Haan geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Advocatenkantoor De Haan er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Advocatenkantoor De Haan bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Advocatenkantoor De Haan hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. zaakdossier: 7 jaar na afronding/archivering van de zaak;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van sollicitanten: tot 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
d. ingevulde, toegezonden en ontvangen contactformulieren via de website www.deverzekeringsadvocaat.nl: waar geen zaak uit voortvloeit: tot 4 weken na ontvangst;
ingevulde, toegezonden en ontvangen contactformulieren via de website www.deverzekeringsadvocaat.nl: waar wél een zaak uit voortvloeit: 7 jaar na afronding/archivering van de zaak;
e. ontvangers evaluatieformulieren van Advocatenkantoor De Haan: tot einde eerst opvolgende kalenderjaar f. na ontvangst ingevuld evaluatieformulier.

Tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval nauwkeurig wordt bekeken of eerder tot vernietiging kan worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacy statement
Advocatenkantoor De Haan kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Advocatenkantoor De Haan gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Verzoeken, vragen en klachten
Een betrokkene kan Advocatenkantoor De Haan verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar: secretariaat@deverzekeringsadvocaat.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Advocatenkantoor De Haan persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor De Haan door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@deverzekeringsadvocaat.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).