Fases letselschadetraject

In het letselschadetraject worden in grote lijnen drie fases onderscheiden, de fase van de aansprakelijkheidsstelling, die van het vaststellen van de schade en de fase waarin de schade wordt afgewikkeld.

Aansprakelijkheidsstelling

Alle zaken beginnen met het aansprakelijk stellen van de wederpartij. Dit is over het algemeen de verzekeraar van deze partij. Indien door de veroorzaker van het letsel geen verzekering is afgesloten, wordt de veroorzaker rechtstreeks aansprakelijk gesteld.

In deze fase wordt allereerst onderzocht in hoeverre de wederpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval. Dit wordt door onze medewerkers op een professionele en deskundige manier beoordeeld. Het is noodzakelijk om hier objectief naar te kijken, maar wel in het belang van de benadeelde. Op die manier kunnen wij bepalen hoe groot de kans is om de letselschade te verhalen op de andere partij en de schade dus daadwerkelijk vergoed te krijgen.

Vaststellen schade

Op het moment dat de aansprakelijkheid is erkend, begint de fase van het vaststellen van de schade. Deze fase kan langere tijd duren, vooral wanneer in eerste instantie niet duidelijk is wat de uiteindelijke gevolgen van het ongeval zijn. Letselschadezaken met een looptijd van enkele jaren zijn  geen uitzondering.

Voor een juiste inschatting van de schade worden vaak arbeidsdeskundigen en/of artsen ingeschakeld. Advocatenkantoor De Haan heeft haar eigen medisch adviseurs die in onze zaken adviseren over het verband tussen het letsel en de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Bij zaken die langer duren regelen wij een voorschot. Dit is een vooruitbetaling van schade die al is geleden of op termijn te verwachten is zolang er nog geen eindregeling is getroffen. Het voorkomt dat u in financiële moeilijkheden raakt.

Afronden van de letselschadezaak

Wanneer er met de wederpartij overeenstemming is bereikt over de hoogte van de schadevergoeding, dient er een vaststellingsovereenkomst te worden opgemaakt. Dit is een overeenkomst tussen u als slachtoffer en de aansprakelijke verzekeraar. In de vaststellingsovereenkomst worden de hoogte van de schadevergoeding en eventuele voorbehouden vastgelegd.

Integrale behandeling van uw zaak: ook ingeval uw letsel leidt tot problemen op uw werk of tot arbeidsongeschiktheid kunnen wij u bijstaan.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)