Letselschade

Het oplopen van letselschade kan een ingrijpende invloed op uw leven hebben. Letselschade kan er namelijk gemakkelijk voor zorgen dat men nog jarenlang last heeft van de geestelijke en/of de lichamelijke schade die is ontstaan door een ongeval of bijvoorbeeld door bepaalde omstandigheden op het werk.

De financiële gevolgen zijn voor u niet altijd te voorzien. Door het inschakelen van Advocatenkantoor De Haan kunt u met een gerust hart alles wat met uw letselschadezaak te maken heeft, aan ons overdragen. U krijgt daarmee de rust om te herstellen van het opgelopen letsel.

Ondertussen gaan wij voor u aan de slag om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Met de juiste benadering kan er in ieder geval een goede schadevergoeding worden bedongen. Advocatenkantoor De Haan streeft daar voor haar cliënten naar. De financiële vergoeding zal de lichamelijke en/of geestelijke problemen natuurlijk niet verhelpen, maar het maakt de letselschade vaak wel dragelijker en kan zelfs financiële problemen voorkomen.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die iemand lijdt doordat men - doorgaans door toedoen van een ander - lichamelijk gewond raakt. Ook psychisch leed kan onder bepaalde voorwaarden onder letselschade vallen. Vaak is een ongeval de oorzaak van letselschade. Maar dat is niet altijd het geval, andere oorzaken zijn bijvoorbeeld een medische fout, beroepsziekten, gebrekkige zaken of mishandeling.

Na het ongeval kunt u te maken krijgen met verschillende soorten letsel. Naast daadwerkelijk lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld fracturen, hersenletsel of een whiplash, kunt u psychisch letsel oplopen. Daarbij moet u denken aan angsten, depressies of trauma's.

Mogelijke schadeposten

Slachtoffer zijn van een ongeval is op zich al vervelend genoeg. Maar daarnaast wordt u als slachtoffer over het algemeen ook nog op kosten gejaagd. Ten aanzien van de schade die men in dit kader lijdt wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is de schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische kosten zoals kosten van behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, of de reiskosten naar het ziekenhuis. Uiteraard ook de schade die u lijdt vanwege beschadigde zaken zoals uw auto, fiets, kleding, bril etc. Onder de materiële schade vallen ook de kosten die u moet maken voor de hulp in de huishouding die u noodgedwongen moet inschakelen, of voor onderhoudsklussen aan uw huis die u moet uitbesteden maar zonder ongeval zelf zou hebben verricht. Deze schadeposten kunnen enorm oplopen, zeker wanneer uw klachten en beperkingen vanwege het ongeval blijvend zijn.

De grootste schadepost in letselschadezaken is vaak de schade die men lijdt vanwege misgelopen inkomsten. Wanneer men na het ongeval minder of helemaal niet meer kan werken, kan dat grote financiële gevolgen hebben. In sommige gevallen betaalt de werkgever niet het volledige loon door, maar slechts 70%. Blijft u langer arbeidsongeschikt, dan komt u in het sociale voorzieningenstelsel terecht, waardoor de inkomensschade nog veel groter wordt. Al deze kosten en misgelopen inkomsten komen voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt tevens voor misgelopen inkomsten uit 'zwart' werk.

Maar ook wanneer men vanwege het ongeval studievertraging oploopt lijdt u schade, omdat u later dan gepland de arbeidsmarkt betreedt en daarom inkomsten misloopt.

Immateriële schade

Naast deze materiële schadeposten heeft u als slachtoffer recht op vergoeding van de immateriële schade. Dit wordt smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor smart of leed. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of gederfde levensvreugde dat u door het ongeval heeft opgelopen. In grote lijnen bepalen de aard en de ernst van het letsel de hoogte van het smartengeld.

Bovenstaande schadeposten zijn slechts voorbeelden. Uit de wet volgt dat alle schade die u heeft geleden en zonder ongeval niet zou hebben gehad, door de wederpartij moet worden vergoed. Het is dan ook altijd verstandig om de letselschade op een professionele manier te verhalen op de tegenpartij. Advocatenkantoor De Haan en haar medewerkers zijn gespecialiseerd in het benoemen en berekenen van alle mogelijke schadeposten. Wij staan u graag bij, in verreweg de meeste gevallen is dat kosteloos.

Integrale behandeling van uw zaak

Wanneer u vanwege uw letsel tevens problemen krijgt op uw werk of zelfs in een uitkeringssituatie belandt, kunnen wij u ook op dat vlak bijstaan. Advocatenkantoor De Haan is namelijk tevens gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Het inschakelen van ons kantoor betekent dus een integrale behandeling van uw zaak.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)